OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW (OWS)

I. Wstęp

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych usług zawieranych pomiędzy Bell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Mokrej 11, NIP: 923-16-14-959, REGON: 300006660, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Kraków ? Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229180 Kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN (zwaną dalej Sprzedawcą) a nabywcami towarów i/lub usług (zwanymi dalej Kupującym lub Kupującymi).
2. OWS stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.
3. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej.
4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą jednokrotne przyjęcie przez Kupującego OWS uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania, chyba że strony umówią się inaczej. Nie zaznajomienie się z OWS przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania zawartych w nim ustaleń.
5. Postanowienia ogólnych warunków umowy Kupującego, które są sprzeczne z niniejszymi OWS nie są w żadnym wypadku wiążące dla Sprzedającego, nawet jeśli Sprzedawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec tych postanowień.

II. Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, bądź wskutek podpisania przez Sprzedawcę i Kupującego dokumentu umowy.
2. Umowa kupna-sprzedaży (dalej jako: Umowa) będzie zawarta pomiędzy Stronami wyłącznie wówczas, jeżeli Strony uzgodniły wzajemnie wszelkie istotne kwestie (i tak np. ilość, jakość, specyfikację, wartość, warunki i terminy dostawy i zapłaty, zabezpieczenia itp.).
3. Składając zamówienie po raz pierwszy lub na każde wezwanie Sprzedawcy, Nabywca przedstawi Sprzedawcy kopie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
4. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 3 nie dotyczy zamówień składanych przez Nabywców, którzy posiadają podpisaną ze Sprzedawcą aktualną umowę handlową (umowę współpracy bądź porozumienie handlowe) i dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią załączniki do umowy handlowej (umowy współpracy bądź porozumienia handlowego).
5. Sprzedawca może zastrzec sobie prawo żądania od Nabywcy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia ustanowienia na rzecz Sprzedawcy nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci.
a) gwarancji bankowej,
b) akredytywy dokumentowej,
c) polisy ubezpieczeniowej,
d) cesji wierzytelności,
e) weksla własnego z klauzulą ?bez protestu?,
f) poręczenia osób trzecich.
6. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony bez podawania przyczyn z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy (3) miesiące.
7. Każda ze stron umowy może zakończyć jej obowiązywanie w trybie nadzwyczajnym i bez zachowania okresu wypowiedzenia powiadamiając o tym na piśmie, jeśli druga ze stron umowy naruszy postanowienie umowy i/lub niniejszych OWS i jeśli w terminie do czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zawiadomienia o naruszeniu nie usunie samego naruszenia oraz powstałych już z tego tytułu szkód.

III. Zamówienia

1. Ilość i rodzaj towaru dostarczanego przez Sprzedającego będzie każdorazowo uzgodnione pomiędzy Nabywcą w poszczególnym zamówieniu.
2. Kupujący winien złożyć zamówienie w formie pisemnej bezpośrednio, fax, lub drogą elektroniczną
3. Zamówienia do realizacji przyjmowane są przez Sprzedającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-11.00 lub wg harmonogramu ustalonego pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
4. Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień asortymentowo ? ilościowych z podaniem asortymentu, formy pakowania, ilości, oczekiwanej daty i miejsca dostawy/odbioru zamawianego towaru.
5. W przypadku:
a) złożenia przez Nabywcę wadliwego zamówienia (tj. niezgodnego z OWS lub ramową umową sprzedaży zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym);
b) wątpliwości Sprzedającego co do treści zamówienia lub też
c) konieczności wprowadzenia zmian do złożonego zamówienia,
Sprzedający, informuje o tym fakcie Nabywcę, który modyfikuje swoje zamówienie i przesyła je ponownie do Sprzedającego.
6. Zamówienie ze zmianami, o których zawiadomił Sprzedawca wiąże strony, jeżeli Nabywca nie sprzeciwi się temu najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania takiego zawiadomienia Sprzedawcy.
7. Czas realizacji zamówienia co do którego wystąpiły wątpliwości wymienione w pkt 5 ulega wydłużeniu o czas potrzebny na uzgodnienie tychże wątpliwości.
8. W Zamówieniu winna zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca Kupującego we wszelkich sprawach wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń w treści Zamówienia, domniemywa się, że osoba składająca Zamówienie, upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Nabywcy w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy.

IV. Realizacja dostaw

1. Dla wszystkich dostaw obowiązują zasady wysyłki EXW Incoterms 2020, rampa towarów wychodzących Sprzedającego.
2. Sprzedający dopuszcza możliwość stosowania, w formie odrębnego porozumienia (umowy) z nabywcą, rozwiązań dotyczących przeniesienia ryzyka, dostawy Towarów i kosztów transportu zgodnie z warunkami Incoterms 2020 dla dostawy towarów i usług do uzgodnionego miejsca dostawy DAP (Delivery At Place).
3. W przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Kupującego (EXW Incoterms 2020), Towary uważa się za dostarczone z chwilą udostępnienia na rampie Sprzedającego towaru do załadunku na środki transportu podstawione przez Kupującego.
4. W przypadku, gdy transport następuje staraniem i na koszt Sprzedającego (DAP Incoterms 2020), Towary uważa się za dostarczone z chwilą podstawienia środków transportu z Towarami do rozładunku w umówionym miejscu dostawy.
5. Za rozładunek odpowiada Nabywca, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.
6. Nabywca zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu. Sprzedający może obciążyć Nabywcę kosztami nieuzasadnionego przestoju, lub dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją dostawy.
7. W przypadku, gdy w ocenie osoby dokonującej dostawy w imieniu Sprzedającego, nie ma możliwości dojazdu lub wyjazdu do miejsca rozładunku bądź też gdyż dojazd lub wyjazd byłby znacznie utrudniony, Sprzedający może odmówić wydania towarów w miejscu rozładunku wskazanym przez Nabywcę. Ryzyko i koszty dostawy w nowe miejsce rozładunku ciążą na Nabywcy.
8. Dostawę realizowaną z odchyleniami ilościowymi +/- 10 % należy uznać za dostawę zgodną z warunkami umowy.
9. Jeśli Nabywca zwleka ze spełnieniem swoich zobowiązań, zwłaszcza zobowiązań z tyt. płatności, to Sprzedający może nie wyprodukować i/lub nie dostarczyć zamówionego przez niego towaru. W takim przypadku Sprzedający złoży towar w magazynie na koszt i ryzyko Klienta; w takim przypadku nie stosuje się zwłaszcza postanowień pkt. 8 działu IV.

V. Warunki płatności

1. Uregulowanie należności Nabywcy będzie następowało na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, w terminie określonym na fakturze, na wskazane konto Sprzedającego.
2. Kupujący, dla którego jest wystawiona faktura VAT ze stawką zero procent, prześle Sprzedającemu prawidłowo potwierdzone dokumenty eksportowe, lub poświadczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (faktura, CMR).
3. Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień wpływu należności na konto Sprzedającego.
4. O ile nie zostanie to wprost zaznaczone przy dokonywaniu płatności, zapłata zostanie zarachowana na należności wynikające z najdalej wymaganych faktur.
5. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie realizacja dostaw może zostać wstrzymana przez Sprzedającego.
6. Nabywcy nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Sprzedającego.

VI. Jakość, specyfikacje, zmiany składu

1. Sprzedający potwierdza, że dostarczone przez niego towary spełniają wymogi przepisów prawa dla branży spożywczej oraz pozostałych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. W szczególny sposób Sprzedający gwarantuje, że wszystkie towary, które dostarczył Klientowi spełniają ustawowe wytyczne odnośnie znakowania, użycia substancji dodatkowych oraz zastosowania inżynierii genetycznej.
2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów zgodnych ze specyfikacjami uzgodnionymi między Nabywcą i Sprzedawcą i przez nich zaakceptowanymi.
3. Sprzedający może dokonać zmiany towarów w istotny sposób wpływającej na specyfikację wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Nabywcy.
4. Sprzedający może dokonać zmian, które pozostają bez wpływu na specyfikację pod warunkiem, że z punktu widzenia Sprzedającego nie będą one miały żadnych poważnych skutków dla Nabywcy i dla jego przetwórstwa oraz sprzedaży.
5. Jeśli Sprzedający musi dokonać zmian istotnie wpływających na specyfikację, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiany są następstwem zarządzeń władz lub regulacji ustawowych lub też gdy brakuje surowca lub materiału pomocniczego czy operacyjnego albo nie jest on dozwolony względnie jeśli jest on dostępny lub dozwolony tylko w bardzo ograniczonym zakresie, poinformuje o tym fakcie Nabywcę w terminie uwzględniającym cykl produkcyjny towaru którego dotyczy ta zmiana.
6. Jeśli Nabywca w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o istotnych zmianach nie wyrazi zgody na zmiany, lub odmawia zgody bez podania uzasadnionego powodu to Sprzedający może wstrzymać zamówienia będące już w trakcie realizacji. W takim przypadku Nabywca zobowiązany jest do zrekompensowania Sprzedającemu kosztów i szkód powstałych z tytułu wstrzymania realizacji zamówień.

VII. Rozliczanie opakowań zwrotnych

1. Jeśli Sprzedawca i Nabywca nie ustalą inaczej produkty dostarczane są do nabywcy na oryginalnych paletach EUR zgodnych z kartą UIC 435-2, lub na paletach EPAL zgodnych z normą EN 13698-1.
2. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu oryginalnych palet EUR/EPAL lub innych ustalonych opakowań zwrotnych (Skrzynki E2, Palety H1, koszo/skrzyniopalety itp.) w systemie 1:1 w momencie dostarczenia Produktów.
3. Opakowania zwrotne, które są uszkodzone, zanieczyszczone lub z jakichkolwiek innych powodów nie nadają się do ponownego transportu środków spożywczych zostaną umyte, naprawione lub zutylizowane na koszt Nabywcy.
4. W przypadku braku wymiany opakowań zwrotnych w momencie dostawy Sprzedający prowadzi Bilans (saldo) niezwróconych opakowań zwrotnych, którego podstawą są adnotacje na dokumentach dostawy, lub listach przewozowych.
5. Jeśli strony Sprzedający i Nabywca nie ustalą inaczej bilans opakowań ustalany jest do 10-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy i rozliczane do końca miesiąca.
6. W przypadku nierozliczenia opakowań zwrotnych na koniec każdego miesiąca Nabywca zostanie obciążony wartością opakowań wg aktualnie obowiązujących cen.
7. Rozliczenie opakowań nastąpi poprzez wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT.

VIII. Prognozy dostaw, produkcja wg indywidualnych oczekiwań nabywcy

1. W celu uzyskania maksymalnego poziomu realizacji zamówień Nabywcy, Strony uzgodnią niewiążące prognozy i będą je regularnie aktualizować.
2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn operacyjnych dla zapewnienia zdolności Sprzedającego do realizowania dostaw konieczne jest stworzenie i utrzymywanie zapasów surowców, opakowań i operacyjnych materiałów pomocniczych niezbędnych do wyprodukowania towarów.
3. Bazując na ustalonej prognozie Nabywca wyraża zgodę na zapewnienia zapasów dla horyzontu czasowego wynoszącego trzy (3) miesiące.
4. Jeśli Sprzedający i Nabywca w odrębnych ustaleniach decydują się wprowadzić do obrotu towary wg indywidualnych oczekiwań Nabywcy (Marki Własne) Nabywca ma obowiązek podać prognozowane wielkości zamówień na te towary uwzględniając przy tym minimalne wielkości partii produkcyjnych Sprzedającego.
5. Nabywca ma prawo w każdej chwili nie składać zamówień lub wykreślić z listy produkty Marki Własnej. Nabywca poinformuje o tym Sprzedającego z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) miesięcy (?okres zakończeniowy?), tak aby zarówno Nabywca jak i Sprzedający mogli wspólnie zaplanować wykorzystanie surowców, opakowań i innych materiałów pomocniczych wykorzystywanych przy produkcji tychże produktów.
6. Jeśli Nabywca nie ustali ze Sprzedającym terminu zakończenia dostaw wyrobów Marki Własnej Nabywcy zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu kosztów istniejących jeszcze stanów zapasów surowców, opakowań i materiałów pomocniczych, których Sprzedający nie może już w inny sposób wykorzystać.
7. Jeśli w związku z zaistnieniem określonych okoliczności (dotyczących na przykład minimalnych ilości czy terminów realizacji dostaw surowców, opakowań i materiałów pomocniczych) Sprzedający dojdzie do wniosku, że konieczne lub sensowne jest utrzymywanie zapasów surowców, opakowań i materiałów pomocniczych na czas dłuższy niż 3 miesiące (wynikający z przekazanych przez Nabywcę prognoz zamówień), to Sprzedający i Kupujący ustalą utworzenie i utrzymanie zapasów w innej wielkości celem zapewnienia zaopatrzenia w surowce, opakowania i materiały pomocnicze względnie Kupujący wyrazi zgodę na piśmie na zapewnienie takiego zaopatrzenia. W takim przypadku Kupujący jest zawsze zobowiązany do zwrotu kosztów ewentualnej pozostałej części zapasów po cenach ich zakupu niezależnie od zakresu zapewnianego zaopatrzenia.

IX. Unikanie marnowania żywności (food waste)

1. Sprzedający zobowiązuje się nie wprowadzać do obrotu towarów wyprodukowanych wyłącznie dla Nabywcy.
2. Punkt 1 nie obowiązuje w przypadku gdy:
a) Sprzedający, działając w dobrej wierze w oparciu o prognozy dostaw rozpoczął już produkcję towarów albo już ją zakończył a Nabywca albo w ogóle nie zgłosił zapotrzebowania na ich dostawę albo też zgłosił zapotrzebowanie na dostawę jedynie części towarów;
b) Nabywca w całości zawiesi zamówienia/wykreśli z listy produkty i da do zrozumienia, że nie chce przejąć i/lub zwrócić kosztów pozostałych zapasów niewykorzystanych surowców, materiałów pomocniczych i operacyjnych;
c) Sprzedający celem zminimalizowania swojej szkody może w takim przypadku sprzedać tego rodzaju ?nadprodukcję? innym podmiotom (outlety) lub przekazać ją na cele charytatywne, lub podarować nieodpłatnie instytucjom pomocy społeczne.
3. W przypadku gdy Nabywca odmawia zapłaty za niewykorzystane surowce konieczne do wyprodukowania towarów wg indywidulanych oczekiwań Nabywcy (marki Własne) Sprzedający zastrzega sobie prawo do dalszej produkcji tychże towarów do czasu wyczerpania zapasów surowców i materiałów, które zostaną wprowadzone do obrotu zgodnie z postanowieniami punktu 2 lit. a.
4. Sprzedający zobowiązuje się w miarę możliwości do tego aby towary pochodzące z nadprodukcji przy wprowadzaniu do obrotu wymienionego w punkcie 3 nie posiadały ewentualnych znaków towarowych, logotypów, grafik, sloganów i innych elementów tekstowo/graficznych, na podstawie których można by zidentyfikować nabywcę sugerując przy tym, że jest on podmiotem wprowadzającym dany towar do obrotu.

X. Reklamacje

1. Wszelkie uwagi dotyczące ilości, asortymentu, widocznych uszkodzeń, przydatności towaru do spożycia powinny zostać zgłoszone w momencie dostawy i potwierdzone na dowodzie dostawy podpisem kierowcy dostarczającego dostawę, lub magazyniera wydającego towar (działających w imieniu Sprzedawcy) oraz pieczęcią Nabywcy (lub osoby upoważnione przez Nabywcę do odbioru dostawy).
2. Sprzedający nie odbiera Produktów nie sprzedanych przez Nabywcę, jak również tych których data przydatności do spożycia uległa przekroczeniu.
3. W przypadku wad jakościowych Towaru, niepolegających na zewnętrznym uszkodzeniu mechanicznym Towaru, Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego mailowo w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty odbioru Towaru, a jeżeli wada ujawniła się w późniejszym okresie ? niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wadzie. Każdorazowo reklamacja powinna być złożona przed datą utraty gwarantowanej przydatności Towaru do spożycia.
4. Każdorazowo reklamacja powinna być złożona przed datą utraty gwarantowanej przydatności Towaru do spożycia i może dotyczyć tylko towarów zapakowanych w oryginalne opakowania.
5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej: numer partii, termin przydatności do spożycia, ilość reklamowanego Towaru oraz dokumentację zdjęciową, precyzyjny pisemny opis wady Towaru.
6. Reklamacja nie obejmuje zmian jakościowych spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, transportem, uszkodzeniem mechanicznym opakowania lub innym działaniem Nabywcy lub jego kontrahentów mogącymi mieć wpływ na parametry jakościowe i właściwości towarów.
7. Sprzedający jest obowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty za towar.

XI. Odpowiedzialność Sprzedającego, siła wyższa

1. Jeśli w osobnej umowie Sprzedający i Nabywca nie postanowią inaczej całkowita odpowiedzialność Sprzedającego za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszych OWS i umowy z Nabywcą, jest ograniczona do 100% wartości netto partii Towarów której dotyczy dane naruszenie.
2. Sprzedający nie ponosi ponadto odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, a w tym utraty zysku, utraty dobrego imienia, marki, reputacji lub zmniejszenia przyszłej sprzedaży jak i roszczeń z tytułu bezpośredniej lub pośredniej straty poniesionej przez nabywcę lub inną osobę w związku z umową sprzedaży Towarów i niniejszymi OWS.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków albo wykonał je nienależycie wskutek zdarzenia zewnętrznego mającego charakter nadzwyczajny i któremu pomimo wysiłku nie można było zapobiec, ani nie można było go przewidzieć, a które faktycznie uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy. Do warunków tych zaliczane są zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (susze, powodzie, trzęsienia ziemi, silne wichury itp.), nadzwyczajnych zdarzeń życia społecznego (wojny, blokady, strajki, wypadki drogowe, epidemie, ogólny brak surowców, brak energii) lub też działania władzy publicznej (embarga, zakazy eksportu lub importu), które z uwagi na swój charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im.
4. W przypadkach działania siły wyższej czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takich przypadkach żadna modyfikacja daty realizacji zamówienia nie będzie mogła być przedmiotem odszkodowania czy pomniejszenia zafakturowanej kwoty.

XII. Ochrona Danych i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

1. Akceptując zapisy niniejszego OWS, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego i podmioty działające na zlecenie Sprzedającego, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów i usług.
2. Nabywca nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego, przekazywać osobom trzecim, informacji objętych tajemnicą handlową, uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym.
3. Nabywca zobowiązuje się do kierowania się w swojej działalności gospodarczej wymogami prawa z uwzględnieniem zagadnień Compliance takich jak np. bezpieczeństwo pracowników, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska.
4. Sprzedający pozostaje wyłącznym posiadaczem wszelkich praw intelektualnych do towarów, zwłaszcza zaś receptur, specyfikacji, technologii, procesów, procedur i pomysłów (?Własność intelektualna Sprzedającego?).
5. Nabywca zapewnia, że nie będzie naruszał praw własności intelektualnej Sprzedającego ani osób trzecich, w szczególności prawa do znaku towarowego, wzorów przemysłowych, nazw handlowych i praw autorskich Sprzedającego. Kupujący przejmuje pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie tych praw.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania powyższych warunków. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówień, jeśli nabywca naruszy którykolwiek z warunków OWS.
2. Nabywca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym cesji wierzytelności) wynikających z umowy sprzedaży na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
3. W przypadku zawarcia między Nabywcą a Sprzedającym umowy w zakresie dostawy lub sprzedaży Produktów, postanowienia umowy są nadrzędne wobec niniejszych OWS.
4. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia OWS do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązujące stosowne, właściwe przepisy prawa.
6. Strony oświadczają, iż będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
7. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
8. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.