OCHRONA DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 RODO

BELL POLSKA w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady  podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych

INFORMUJE

DANE PODMIOTU
1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest BELL POLSKA Sp. z o.o. (BELL POLSKA) 32-005 Niepołomice ul. Mokra 11

KONTAKT
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych

Dorota Gross, adres kontaktowy email: iod@bellpolska.com.pl

adres pocztowy: 32-005 Niepołomice, ul. Mokra 11

CELE
3) Będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem w celach:

 • rekrutacji nowych pracowników, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 • podpisania umowy, w związku z jej zawarciem oraz wykonaniem (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • monitoringu wizyjnego, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • prowadzenia strony internetowej, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO), oraz (art. 6 ust.1 lit. f RODO) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • dokumentacji księgowej i kadrowej w związku realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

ODBIORCY 
4) Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów,
 • BELL FOOD GROUP

 PRZEKAZYWANIE POZA UE
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

CZAS PRZETWARZANIA
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • w związku z prowadzeniem rekrutacji – przez okres 3 m-cy.
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego ? przez okres 30 dni.
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy ? przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem w celu dochodzenia roszczeń, przez okres 3 lat.
 • w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej – przez okres 6 lat.
 • w związku z prowadzeniem dokumentacji kadrowej – przez okres 10 lub 25 lat.
 • w związku z prowadzeniem strony internetowej (w plikach dziennika) ? przez okres 30 dni

PRAWO
7) Każdy ma prawo

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO

ZGODA
8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.

AUTOMATYCZNE DECYZJE
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.